Varsel om endret reguleringsplangrense 11.08.21

Endring av fylkesveg 562, Hanøytangvegen og Hanøyvegen:
- Utbedre kryss med dråpe
- Etablere gang- og sykkelveg langs Hanøytangvegen
- Etablere busslommer med tilhørende busskur og fortau langs Hanøyvegen

Endring av plangrense:
- Utvide plangrense i nord for å møte gjeldende reguleringsplan
- Tatt ut området i øst
- Tilpasset plangrensen til de løsningene som er ønskelig å regulere

Fullstendig varslingsbrev:
- Varslingsbrev som sendt 11.08.21

Det er gjort undersøkelser av forskjellige tema under reguleringsplanprosessen. 
Følgende faglige rapporter foreligger:
- Kartlegging av miljøgifter
- Naturmangfold
- Skredkartlegging
- Støyrapport
- Luftkvalitetsvurdering

Frist for innspel er 10.09.21

Varsel om oppstart 24.04.2020

Detaljreguleringsplan - Varsling oppstart planarbeid

Lysingsannonse i Askøyværingen, 24.04.2020

Frist for innspel 22.05.2020

PlanID: 4627 417

Prosjekt: Detaljreguleringsplan for næringsverksemd
Stad: Gnr 18, bnr.2 m.fl., Kollevåg, Askøy kommune

Saksnr: 2015/2725 (Askøy kommune)

Lenker:

Kartutsnitt med plangrense

Notat frå oppstartsmøte

Varslingsbrev

Planinitiativ