A R K I T E K T U R

Geoplan AS utfører arkitekturprosjektering av bustadar, fritidsbustadar, næringsbygg og offentlege bygg. Me kan tilby profesjonelle råd og rettleiing innan fagfeltet arkitektur med vekt på tomteanalysar og behovsvurderingar for best mogleg resultat. Vårt mål er å kartlegge og ta vare på kvalitetar i situasjonen, slik at ein kan skape gode rom og bygningar tilpassa oppdragsgjevar sine ønskjer. Kontoret har erfaring med ulike byggeteknikkar (bindingsverk, massivtre, mur, etc.), både som nybygg og tilbygg, i tillegg til oppgradering av eksisterande bygg. Som teikneverkty nyttar me ArchiCAD, Gemini Terreng og Adobe Design, og har utstyr og kompetanse til å generere digitale 3D-modellar for å visualisere bygg og landskap.

Geoplan AS kan i tillegg tilby rådgjeving og fagleg hjelp til vurdering av å få nytt liv i ledige landbruksbygg. Det kan vere byggtekniske vurderingar eller råd i samband med ombygging til anna verksemd. Prosjektet er eit samarbeid med Statsforvaltaren i Vestland, Landbruksavdelinga og Bergen Arkitektforening.

Kulturnaustet


Prosjekt: Nytt publikumsbygg på Hardanger Fartøyvernsenter
Stad: Sandven i Norheimsund, Kvam herad
Periode: 2023 -

Byggherre: Hardanger og Voss Museum

Arkitekt: Geoplan AS i samarbeid med LJB AS

Kaibygg / venterom Jondal sentrum

Prosjekt: Bygg med kafè / kiosk, venterom og toalett
Stad: Fergekaien i Jondal sentrum, Ullensvang kommune
Periode: 2017 - 2018
Byggherre: Jondal kommune

Solstrand

Prosjekt: 9 leilegheiter
Stad: Norheim i Norheimsund, Kvam herad
Periode: 2020 - 
Byggherre: H2 Hardanger AS

Soltorp

Prosjekt: 9 leilegheiter
Stad: Norheim i Norheimsund, Kvam herad
Periode: 2017 - 2020
Byggherre: Bratt AS

Villa Utsikten

Prosjekt: Tilbygg med takterrasse til einebustad
Stad: Norheim i Norheimsund, Kvam herad
Periode: 2011-2013
Oppdragsgjevar: Lundblad / Vestbøstad

Landskapsanalyse Brennehaugen

Prosjekt: Landskapsanalyse for ei ledig bustadtomt
Stad: Brennehaugen i Norheimsund, Kvam herad
Periode: 2012
Oppdragsgjevar: Bøe / Ones

Villa Hansen

Prosjekt: Einebustad ved sjøen
Stad: Børvenes i Øystese, Kvam herad
Periode: 2013-2015
Oppdragsgjevar: Hansen

Reinseanlegg Notanes

Prosjekt: Geoplan AS teikna nytt reinseanlegg saman med Fuglafjell AS og vann 1.plass i totalentreprisekonkurranse
Stad: Notanes i Øystese, Kvam herad
Periode: 2017 - 2019
Byggherre: Kvam herad

Villa Valhall

Prosjekt: Tilbygg og endra planløysing av bustad i betong frå 1959
Stad: Tolo i Norheimsund, Kvam herad
Periode: 2011-2013
Oppdragsgjevar: Bergesen / Laupsa

Villa Steinsvoll

Prosjekt: Moglegheitstudie for endra plan / fasade til bustad frå 1973
Stad: Tolo i Norheimsund, Kvam herad
Periode: 2015
Oppdragsgjevar: Steinsvoll

Sjoaskår

Prosjekt: 17 leilegheiter ferdigstilt
Stad: Øystese sentrum, Kvam herad
Periode: 2017 - 2019
Byggherre: Bratt AS

Villa Moldøen Steine

Prosjekt: Sommarbustad
Stad: Vikøy, Kvam herad
Periode: 2012 -
Oppdragsgjevar: Moldøen / Steine

Moglegheitstudie tremannsbustad

Prosjekt: Moglegheitstudie for tre mindre bustader
Stad: Samnanger
Periode: 2015

Villa ONEs

Prosjekt: Einebustad
Stad: Brennehaugen i Norheimsund, Kvam herad
Periode: 2012-2015
Oppdragsgjevar: Bøe / Ones

Villa Tombre

Prosjekt: Einebustad ved sjøen

Stad: Nesvågen på Mundheim, Kvam herad
Periode: 2012-2015
Oppdragsgjevar: Tombre

Hytter på Haukås

Prosjekt: Fritidsbustadar med tunstruktur på fjellet
Stad: Øvre Haukås i Strandebarm, Kvam herad
Periode: 2007-2008
Oppdragsgjevar: Haukås Utvikling AS

Gangbru Skipadalen

Prosjekt: Skisseprosjekt for nytt publikumsbygg ved fartøyvernsenteret
Stad: Kaldestad i Norheimsund, Kvam herad
Periode: 2008
Oppdragsgjevar: Hardanger Fartøyvernsenter, Hardanger og Voss museum

Hardanger Fartøyvernsenter - Over bekken

Prosjekt: Skisseprosjekt for nytt publikumsbygg ved fartøyvernsenteret
Stad: Kaldestad i Norheimsund, Kvam herad
Periode: 2008
Oppdragsgjevar: Hardanger Fartøyvernsenter, Hardanger og Voss museum

Nytt kontrollrom Bjølvefossen

Prosjekt: Nytt kontrollrom for smelteverket Bjølvefossen, vår rolle er arkitekt for prosjektansvarlege H2 Byggeteknikk AS
Stad: Elkem Bjølvefossen i Ålvik, Kvam herad
Periode: 2014-
Oppdragsgjevar: Elkem Bjølvefossen