Regulering Øvre Haukås

PlanID: 20070013
Prosjekt: Reguleringsplan Åsen og flatereguleringsplan Gråskorv
Stad: Gnr 109, bnr 2, Øvre Haukås i Strandebarm, Kvam herad
Oppdragsgjevar: Tveitane
Periode: 2006-2007
Planstatus: Vedteken 18.12.2007

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Solveig Valland MNAL

Føremålet med reguleringa var å leggje til rette for inntil 40 fritidsbustadar med vegtilkomst, parkering og skiløype til Holsete, samt å sikre landbruksjord for vidare drift. Planen består av to deler, Åsen og Gråskorv. Åsen er no under utbygging av fritidsbustadar, medan Gråskorv har krav om utbyggingsplan før det kan setjast i gong tiltak.


 
 
 
 
 
 


A R K I T E K T U R __________________P L A N ___________________K O N T A K T___________________A K T U E L T