BERGENESET

Detaljreguleringsplan - Varsling av oppstart regulering 

Lysingsannonse i Hordaland Folkeblad, 12.04.2022

Frist for innspel 08.05.2022

PlanID: 4622 20220001

Prosjekt: Detaljreguleringsplan for bustader
Stad: Gnr 118, bnr. 6 m.fl., Strandebarm, Kvam herad

Saksnr: 22/105 (Kvam herad)

Lenker:

Kartutsnitt med plangrense
Varslingsbrev datert 04.04.2022
Referat frå oppstartsmøtet