ASKARANE

Detaljreguleringsplan - Varsling av oppstart regulering og framlegg til planprogram

Lysingsannonse i Hardanger Folkeblad, 19.05.2021

Frist for innspel 01.07.2021

PlanID: 4618 2020001

Prosjekt: Detaljreguleringsplan for bustader
Stad: Gnr 164, bnr.20 m.fl., Aga, Ullensvang kommune

Saksnr: 20/1351 (Ullensvang kommune)

Lenker:

Kartutsnitt med plangrense

Framlegg til planprogram

Vedtak USPN-053/21

Varslingsbrev datert 12.05.2021

Referat frå oppstartsmøtet 16.01.2020