REGULERINGSPLAN FOR TRYGLAKLEIV

PlanID: 4622 20140007
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for hyttefelt på Kvamskogen
Stad: Del av gnr. 21, bnr. 5 mfl., Kvamskogen, Kvam herad
Oppdragsgjevar: Bertil Ove Skeie
Planstatus: Vedteken 13.02.2018 

Prosjektansvarleg: Heidi E. Ørjansen

Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for bygging av inntil 43 frittliggande fritidsbustader med tilhøyrande infrastruktur. Planområde omfattar 25 eksisterande hytter og eigedomen til Wallemtunet med tilhøyrande bygg.

Lenker:
Plankart
Føresegner