REGULERINGSPLAN FOR
GRÅSKORV

PlanID: 4622 20170001
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for hytter på Gråskorv
Stad: Del av gnr. 109, bnr. 2 og 7 mfl., Haukås, Kvam herad
Oppdragsgjevar: Haukås Utvikling AS
Planstatus: Vedteken 25.10.2012

Prosjektansvarleg: Solveig Valland

Føremål med reguleringa er å legge til rette for utbygging av fritidsbustader med tilhøyrande infrastruktur på Øvre Haukås, del 2 Gråskorv. Del 2 Gråskorv har gjeldande flatereguleringsplan med byggjeområde og hovudvegtilkomst.

Lenker:
Føresegner
Plankart
Planomtale