SMIEDALEN OG BREKKENA

Detaljreguleringsplan - Varsling av oppstart regulering 

Lysingsannonse i Hordaland Folkeblad, 20.05.2022

Frist for innspel 12.06.2022

PlanID: 4622 20210001

Prosjekt: Detaljreguleringsplan for bustader
Stad: Gnr 32, bnr. 1, 7, 8, 9 m.fl., Tolo i Norheimsund, Kvam herad

Saksnr: 21/13326 (Kvam herad)

Lenker:
Kartutsnitt med plangrense
Varslingsbrev datert 18.05.2022
Referat frå oppstartsmøtet 1
Referat frå oppstartsmøtet 2
Planinitiativ