Regulering Haug i Bordalen

PlanID: 123520110004
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for bustadfelt
Stad: Gnr 210, bnr 1 m.fl., Haug i Bordalen, Voss kommune
Oppdragsgjevar: Voss bygg & anlegg AS
Periode: 2011-2012
Planstatus: Vedteken 25.10.2012

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Solveig Valland MNAL


Voss kommune ønskjer utbygging i Bordalen og har lagt til rette for eit bustadfelt i kommuneplanen. Området er planlagt med 12 bustadar med vegtilkomst og leikeområde i nærleik til skule, barnehage og samfunnshus.


 
 
 
 
 
 


A R K I T E K T U R __________________P L A N ___________________K O N T A K T___________________A K T U E L T