Regulering Tunet

PlanID: 123820100002
Prosjekt: Reguleringsendring for sentrumsnært område
Stad: Gnr 44, bnr 138, Mikjelsflaten, Øystese i Kvam herad
Oppdragsgjevar: Varig Eigedom AS
Periode: 2012-2013
Planstatus: Vedteken 18.06.2013

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Solveig Valland MNAL

Føremålet med reguleringsplanen er å leggje til rette for senterfunksjonar i sentrum av Øystese. Innanfor planområdet er eksisterande funksjoner for forretning og kontor med parkering etablert. Reguleringsendringa opnar for moglegheita til å innreie øvste plan i Tunet til sentrumsnære bustadar.


 
 

A R K I T E K T U R __________________P L A N ___________________K O N T A K T___________________A K T U E L T