Regulering Straumbrua - småbåthamna

PlanID: 12382010037
Prosjekt: Reguleringsplan for sentrumsnært bustadområde
Stad: Gnr 31 Norheim og gnr 32 Tolo, Norheimsund i Kvam herad
Oppdragsgjevar: Kvam herad
Periode: 2009-2014
Planstatus: Vedteken 16.12.2014

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Solveig Valland MNAL

Kvam herad ser på strekkja mellom Straumbrua og Tolo småbåthamn som ein av dei mest attraktive og framtidsretta område for bustadutvikling i Kvam. Føremålet med planen er å leggje til rette for sentrumsnære bustadar, der viktige premissar skal vere blant anna estetikk, omsyn til oppvekstvilkår, tilgjenge til strandsonen, offentlege møteplassar og universell utforming. I tilknyting til planen vart det i 2007 gjennomført 3 parallelle moglegheitstudier av området, ein av dei levert av arkitektane Vangdal og Valland, no hjå Geoplan AS.


 
 
 
 
 
 


A R K I T E K T U R __________________P L A N ___________________K O N T A K T___________________A K T U E L T