Regulering Grodalsåsen

PlanID:
123820100018
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for bustadområde
Stad: Gnr 33, bnr 3 m.fl., Valland i Norheimsund, Kvam herad
Oppdragsgjevar: Mikjelsgarden Eigedom AS
Periode: 2007-2010
Planstatus: Vedteken 08.06.2010

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Solveig Valland MNAL

Reguleringsplanen legg til rette for utbygging av bustadar med vegtilkomst, infrastruktur og leikeområde.


Lenker:
 
 A R K I T E K T U R __________________P L A N ___________________K O N T A K T___________________A K T U E L T