Reguleringsendring for Brennehaugen

PlanID: 4622 20010003c
Prosjekt: Mindre reguleringsendring for område B8 på Brennehaugen
Stad: Gnr 11, bnr 427 og 494 mfl, Norheimsund, Kvam herad
Oppdragsgjevar: Byrkjeland Bygg Eigedom AS
Planstatus: Vedteken 09.06.2020

Prosjektansvarleg: Ingeborg Steine Jensen

Endringa omfattar gnr. 11, bnr. 427 og 494, samt deler av bnr. 1. Føremålet med den mindre endringa er å tilretteleggje for tre einebustadar. Det er utarbeidd framlegg til mindre endring av gjeldande plankart og føresegner. Planarbeidet samsvarar med gjeldande plangrunnlag og bustadføremålet er i samsvar med reguleringsplan. Færre bueiningar og lågare grad av utnytting er ikkje i tråd med arealstrategiane for ny arealdel til kommuneplan for Kvam, der det vert
vektlagt fortetting i sentrumsnære områder, og fleire bustader i og nær sentrum. Innanfor gjeldande reguleringsplan er det etablert 9 tomansbustadar og 11 einebustadar. Etablering av tre nye einebustadar samsvarar i det høve med nabolaget.

Lenker:
Plankart
Føresegner
Søknadsbrev