Regulering Duus - Fonnaland

PlanID: 4622 20190002
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for fritidsbustadar på Fonnaland
Stad: Gnr 5, bnr 27, 32, 33 og 54 m.fl., Fonnaland, Kvam herad
Oppdragsgjevar: O.P og P.S Duus
Planstatus: Vedteken 16.06.2020

Prosjektansvarleg: Ingeborg Steine Jensen

Føremålet med planen er å regulere inn eksisterande bygg og infrastruktur, samt legge til rette for å sette opp ny fritidsbustad, med aneks og naust. Det er også ynskjeleg å utbetre eksisterande steinkai.

Lenker til plandokument:
Plankart
Føresegner
Planomtale