Reguleringsplan for Lunderdalshaugane

PlanID: 4618 122720130006
Prosjekt: Reguleringsplan for massedeponi på Torsnes
Stad: gnr 36, bnr 30, 90 og 12 mfl., Torsnes, Jondal, Ullensvang kommune
Oppdragsgjevar: Torsnes Næringseigedom AS
Planstatus: Vedteken 16.03.2016

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Solveig Valland MNAL

Regulering har som føremål å endre den delen av reguleringsplan for Jondalstunnelen som omfattar steindeponi og riggområde om til næringsområde, landbruk og vegetasjonsbuffer med tilhøyrande infrastruktur. Reguleringsendring er i tråd med kommuneplanen for Jondal. Før området får si endelige form skal det takast ut ein del av massane i deponiet for sal og for å forme fyllinga til ønska og anvendelig form.

Reguleringsendring for Lunderdalshaugane

PlanID: 4618 122720130006
Prosjekt: Reguleringsplan for massedeponi på Torsnes
Stad: gnr 36, bnr 30, 90 og 12 mfl., Torsnes, Jondal, Ullensvang kommune
Oppdragsgjevar: Torsnes Næringseigedom AS
Planstatus: Vedteken 21.01.2019

Prosjektansvarleg: Ingeborg Steine Jensen

Gjeldande reguleringsplan for Lunderdalshaugane vart endra med vedtak 21.01.2019. Endringa omhandla endring av N1, N2 og N3 området til å opna opp for fritids- og turistføremål.

Lenker:
Plankart
Føresegner