Reguleringsplan for del av Fureberghovden

PlanID: 4622 123820180006
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for fritidsbustader
Stad: Del av gnr. 19, bnr 547 mfl., Kvamskogen, Kvam herad
Oppdragsgjevar: Marianne Neumann Hjelle og Borghild Monsen Tveit
Planstatus: Vedteken 07.05.2019

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Ingvild Eikefjord MNAL

Hovudføremålet med planarbeidet er fortetting av eksisterande hytteområde med 3 nye tomter innanfor planområdet og regulering av eksisterande vegstruktur, stiar, byggjegrenser og faresoner med tanke på flaumrisiko.

Lenker til plandokument:
Plankart
Føresegner