Regulering Longelia

PlanID: 4622 20110016
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for hyttefelt i Longelia
Stad: Del av gnr. 21, bnr. 1 mfl., Kvamskogen, Kvam herad
Oppdragsgjevar: Olav Skeie Lid
Planstatus: Vedteken 26.03.19

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Ingvild Eikefjord MNAL

Reguleringsplanen legg til rette for fortetting med 36 nye fritidsbustadar, etablere tomtegrenser rundt 39 festetomter, regulering av eksisterande tomter og etablering av nye vegar og parkeringsplassar.

Lenker:
Plankart
Føresegner