Reguleringsplan for Gråsteinsdalen

PlanID: 4622 20140008
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for hytteområde på Kvamskogen
Stad: Del av gnr. 19, bnr. 6 mfl., Kvamskogen, Kvam herad
Oppdragsgjevar: Alf Bjarne H. Steine
Planstatus: Vedteken 19.11.2020

Prosjektansvarleg: Heidi E. Ørjansen/ Solveig Valland

Formålet med planarbeidet er å regulere byggjeområde HT07 I KPD for Kvamskogen og fortette eksisterande hyttefelt. Eksisterande felt har 67 tomter. Det er 53 eksisterande hytter. Reguleringsplan legg opp til fortetting med tre nye tomter i eksisterande felt. Utvidinga av feltet omfattar 24 nye tomter for frittliggande fritidsbustader med tilhøyrande infrastruktur. Parkering til utvida hyttefelt ligg i reguleringsplan for Tryglakleiv PlanID 20140007, HST vedtak 008-18_13-02-2018.

Planen erstattar eksisterande reguleringsplanar for Gråsteinsdalen og justerer desse i tråd med gjeldande kommunedelplan for Kvamskogen når det gjeld struktur og utnyttingsgrad.

Lenker:
Plankart
Føresegner
Planomtale