Reguleringsplan for Bakka - Breievne

PlanID: 4622 20140005
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for Industriområde
Stad: Del av gnr. 129, bnr. 11 mfl., Strandebarm, Kvam herad
Oppdragsgjevar: Hardanger Fiskeforedling AS
Planstatus: Vedteken 27.09.2016

Prosjektansvarleg: Heidi E. Ørjansen

Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for ei utviding av fiskeslakteriet. HAFI ønskjer å utvide det eksisterande området og fylle i sjø for å forenkle produksjonslina både med omsyn til slakteriet og transport av varer til og frå industriarealet. Store deler av planen bygger på tidligare vedteken plan Bakka-Breievne, vedteken 18.01.1985.

Lenker:
Plankart
Føresegner