Sentrumsutvikling Strandvik

Prosjekt: LivOGlyst i Strandvik - stadanalyse og sentrumsplanlegging
Motto: "Alt skjer i Strandvik"
Stad: Strandvik sentrum, Strandvik i Fusa kommune
Oppdragsgjevar: LivOGlyst i Strandvik
Periode: Ferdigstilt 2013

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Alv Martin Vangdal MNAL / Sivilarkitekt Solveig Valland MNAL

I samband med rullering av kommuneplanen for Fusa, ønskjer Strandvik å vere med å påverke korleis bygda kan utviklast vidare for næring, fritid og bustad. Gjennom programmet livOGlyst, ei satsing basert på bygdeutviklingsmidler frå Hordaland Fylkeskommune, har Strandvik saman med Geoplan halde idèkafear og fått med seg lokalbefolkninga. Resultatet er eit skisseprosjekt for sentrumsutvikling, i tillegg til arbeid med korleis ein kan vidareføre idear og prosjekt. Produktet har som mål å formulere eit innspel til kommuneplanen.

Lenker: