Regulering Haukeli

PlanID: 123820120006
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for utviding av masseuttak
Stad: 51/3 og 51/5 m.fl., Haukeli, Øystese i Kvam herad
Oppdragsgjevar: GBS Entreprenør AS
Periode: 2012-2014
Planstatus: Vedteken 30.09.2014, klagefrist Kvam herad 14.11.14 

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Solveig Valland MNAL Planen legg til rette for ei utviding av dagens natursteintak for å sikre areal til framtidig drift av anlegget. Stein har vore teke ut frå staden i over hundre år og vert ofte nytta som byggjemateriale i lokale prosjekt. I tillegg til masseuttak er sprengstofflager og ei gardssag tenkt vidareført i planen.