Regulering Kvitno II

PlanID: 12352011006
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for 41 fritidsbustader og småskala reiselivsverksemd
Stad: Gnr 213, bnr 1 og 2, Kvitno i Bordalen, Voss kommune
Oppdragsgjevar: GIK Eigedom AS
Periode: 2011-2012 Planstatus: Vedteken 25.10.2012

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Alv Martin Vangdal MNAL / Sivilarkitekt Ingvild Eikefjord MNAL

Planområdet er ein del av Voss feriepark og ligg på mellom 600 og 725 moh. Planen består av to deler, F1 og F4, der F1 erstattar deler av ein allereie eksistrande reguleringsplan. Føremålet er å leggje til rette for til saman 41 nye tomter for fritidsbustadar, i tillegg til småskala reiselivsverksemd.

Lenker:
Plankart
Føresegner
Planomtale