Reguleringsplan for Tolo

PlanID: 4622 20110010
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for bustadklubben i Norheimsund
Stad: Del av gnr. 32, bnr. 8 og 9 mfl., Tolo, Norheimsund i Kvam herad
Oppdragsgjevar: Bustadklubben i Norheimsund
Planstatus: Vedteken 19.05.2014

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Alv Martin Vangdal MNAL

Planen legg til rette for utbygging av konsentrerte småhus, frittliggande småhus og terasse, i tillegg til vegtilkomst, parkering og leikeområde. Området er tidlegare regulert til jordbruk, men bustadføremål er i tråd med kommuneplanen.

Lenker:
Plankart
Føresegner