Regulering Tolo, Norheimsund

PlanID: 123820110010
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for bustadklubben i Norheimsund
Stad: Gnr 32, bnr 8 og 9 m.fl., Tolo i Norheimsund, Kvam herad
Oppdragsgjevar: Bustadklubben i Norheimsund Periode: 2012-2014
Planstatus: Vedteken 19.05.2014

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Alv Martin Vangdal MNAL

Planen legg til rette for utbygging av konsentrerte småhus, frittliggande småhus og terassehus, i tillegg til vegtilkomst, parkering og leikeområde. Området er tidlegare regulert til jordbruk, men bustadføremål er i tråd med kommuneplanen.

Lenker:
Plankart
Føresegner
Planomtale