Reguleringsplan for Ramsjona

PlanID: 4622 20110004
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for fritidsbustadar
Stad: Gnr. 86, bnr. 114 mfl., Ramsjona, Tørvikbygd i Kvam herad
Oppdragsgjevar: Apal AS
Planstatus: Vedteken 11.12.2012

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Solveig Valland MNAL

Føremålet med planen er å leggje til rette for oppføring av 4 fritidsbustadar med eigen tomt, parkeringstilhøve og vegtilkomst. Alle tomter skal ha moglegheit for tilkomst til sjø.

Lenker:
Plankart
Føresegner