Regulering Ramsjona

PlanID: 123820110004
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for fritidsbustadar
Stad: Gnr 86, bnr 114 m.fl., Ramsjona, Tørvikbygd i Kvam herad
Oppdragsgjevar: Apal AS
Periode: 2011-2012

Planstatus: Vedteken 11.12.2012

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Solveig Valland MNAL Føremålet med planen er å leggje til rette for oppføring av 4 fritidsbustadar med eigen tomt, parkeringstilhøve og vegtilkomst. Alle tomtene skal ha moglegheit for tilkomst til sjø.

Lenker:
Plankart
Føresegner
Planomtale