Reguleringsendring for Lauvfjellet

PlanID: 4624 1241201102
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for hyttefelt på Ådland i Fusa
Stad: Del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa, Bjørnafjorden kommune
Oppdragsgjevar: Helge Ådland
Planstatus: Vedteken 16.02.2017 

Prosjektansvarleg: Heidi E. Ørjansen

Føremålet med planen er å leggje til rette for frittliggande fritidsbustadar med regulerte tomtegrenser, tilhøyrande infrastruktur, felles naustanlegg og småbåthamn. Planen omfattar 16 tomter (1-5, 7-9, 11-18). Nytt i desse føresegnene er utnyttingsgrad (avsnitt 2.6), byggjegrenser mot veg og sjø (avsnitt 2.2) og regler om inngjerding av eigedomar (avsnitt 2.5). Ellers er intensjonane i tidlegare vedtekter i stor grad vidareført. 

Lenker:
Plankart
Føresegner
Planomtale