Regulering Kvitno Bordalen

PlanID: 123505003
Prosjekt: Reguleringsplan for fritidsbustadar, badeanlegg og husdyrpark
Stad: Gnr 213, bnr 1 og 2, Kvitno i Bordalen, Voss kommune
Oppdragsgjevar: GIK Eigedom AS
Periode: 2007-2008
Planstatus: Vedteken 30.10.2008

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Alv Martin Vangdal MNAL

Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for utbygging av frittståande fritidsbustadar, konsentrerte fritidsbustadar, badeanlegg, husdyrpark med tilhøyrande infrastruktur.

Lenker:
Plankart
Føresegner