Regulering bustader på Hauge

PlanID: 20120031
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for bustader
Stad: Gnr 40, bnr 1/3/12/13 Hauge, Hatlestrand i Kvinnherad
Oppdragsgjevar: Rabben Vangdal / Vangdal
Periode: 2013-2014
Planstatus: Vedteken 19.06.2014

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Alv Martin Vangdal MNAL

Planen omfattar regulering av 3 nye bustadtomter, jordbruk og ei eksisterande tomt. Reguleringa betrar tilkomst og drift av mellomliggjande jordbruksareal, i tillegg til å sikre kulturminne, biologisk mangfald og samanheng i bekkeløp gjennom området.

Lenker:
Plankart
Føresegner
Planomtale