Reguleringsendring for Tunet

PlanID: 4622 20100002
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for sentrumsnært område
Stad: Gnr. 44, bnr. 138, Mikjelsflaten, Øystese i Kvam herad
Oppdragsgjevar: Varig Eigedom AS
Planstatus: Vedteken 18.06.2013

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Solveig Valland MNAL

Føremålet med reguleringsplanen er å leggje til rette for senterfunksjonar i sentrum av Øystese. Innanfor planområdet er det eksisterande funksjonar for forretning og kontor med parkering etablert. Reguleringsendringa opnar for moglegheita til å innreie øvste plan i Tunet til sentrumsnære bustadar.

Lenker:
Plankart
Føresegner