Regulering Spildo

PlanID: 12342010001
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for massedeponi
Stad: Gnr 90, bnr 4 m.fl., Spildo i Granvin herad
Oppdragsgjevar: Granvin Maskinstasjon AS
Periode: 2010-2012
Planstatus: Vedteken 13.06.2012

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Alv Martin vangdal MNAL

I samband med veganlegg for Rv 13 (Tunsbergtunnelen, Jobergtunnelen), er det naudsynt med deponi for overskot av steinmasse. Planen regulerer deponiet med så stort volum som praktisk mogleg, samstundes som tilpassing til landskap og dei miljømessige verknadane ikkje vert uakseptable.

Lenker:
Plankart
Føresegner
Planomtale