Reguleringsplan for Kvitno

PlanID: 4621 123505003
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for hyttefelt på Bordalen
Stad: Del av gnr. 213, bnr. 1 og 2, Bordalen, Voss herad
Oppdragsgjevar: GIK Eigedom AS
Planstatus: Vedteken 30.10.2008

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Alv Martin Vangdal MNAL

Reguleringsplanen legg til rette for eksisterande og ny infrastruktur i tillegg til fortetting av eksisterande hyttefelt, samt regulering av nye hyttefelt.

Lenker:
Plankart
Føresegner

Reguleringsplan for Kvitno II

PlanID: 4621 123520110006
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for hyttefelt på Bordalen
Stad: Del av gnr. 213, bnr. 1 og 2, Bordalen, Voss herad
Oppdragsgjevar: GIK Eigedom AS
Planstatus: Vedteken 30.10.2008

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Alv Martin Vangdal MNAL

Reguleringsplanen legg til rette for eksisterande og ny infrastruktur i tillegg til fortetting av eksisterande hyttefelt, samt regulering av nye hyttefelt.

Lenker:
Plankart
Føresegner
Planomtale