Reguleringsplan for Grodalsåsen

PlanID: 4622 201000018
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for bustadområde
Stad: Gnr. 33, bnr. 3 mfl., Valland i Norheimsund, Kvam herad
Oppdragsgjevar: Mikjelsgarden Eigedom AS
Planstatus: Vedteken 08.06.2010

Prosjektansvarleg: SivilarkitektSolveig Valland MNAL

Reguleringsplanen legg til rette for utbygging av bustadar med vegtilkomst, infrastruktur og leikeområde.

Lenker:
Plankart
Føresegner