Regulering Øvre Haukås

PlanID: 20070013
Prosjekt: Reguleringsplan Åsen og flatereguleringsplan Gråskorv
Stad: Gnr 109, bnr 2, Øvre Haukås i Strandebarm, Kvam herad
Oppdragsgjevar: Tveitane Periode: 2006-2007 Planstatus: Vedteken 18.12.2007

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Solveig Valland MNAL

Føremålet med reguleringa var å leggje til rette for inntil 40 fritidsbustadar med vegtilkomst, parkering og skiløype til Holsete, samt å sikre landbruksjord for vidare drift. Planen består av to deler, Åsen og Gråskorv. Åsen er no under utbygging av fritidsbustadar, medan Gråskorv har krav om utbyggingsplan før det kan setjast i gong tiltak.

Lenker:
Plankart Åsen
Plankart Gråskorv
Føresegner
Planomtale