Reguleringsplan for Perskog

PlanID: 4622 20060010
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for hyttefelt på Kvamskogen
Stad: Del av gnr. 19, bnr. 155 mfl., Kvamskogen, Kvam herad
Oppdragsgjevar: Jarle Hjartåker
Planstatus: Vedteken 05.09.2006

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Solveig Valland MNAL

Reguleringsplanen legg til rette for nye fritidsbustadar med tilhøyrande infrastruktur.

Lenker:
Plankart
Føresegner