Reguleringsplan for Hegrehaugen II

PlanID: 4622 20020001
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for nytt bustadfelt på Hegrehaugen i Vikøy.
Stad: Del av gnr. 7, bnr. 207 mfl., Vikøy, Kvam herad
Oppdragsgjevar: Ottar Byrkjeland

Planstatus: Vedteken 07.03.2006

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Solveig Valland MNAL

Reguleringsplanen legg til rette for etablering av nytt bustadfelt med infrastruktur.

Lenker:
Plankart
Føresegner