Regulering Kvernurdi

PlanID: 
Prosjekt: Reguleringsendring for masseuttak
Stad: Del av gnr 30 Kvernurdi, Jondal kommune
Oppdragsgjevar: Hardangerskifer AS
Periode: 2004-2005 Planstatus: Vedteken 15.09.2005

Prosjektansvarleg: Sivilarkitekt Alv Martin Vangdal MNAL

Hardangerskifer AS har drive utvinning av stein- og skiferressurser i området sidan midten på 1990-talet. Planen er ei reguleringsendring av deler av planområdet frå 2001, og er ein konsekvens og tilpassing til dei kunnskapane ein har tileigna seg gjennom drift og ressursundersøking, i tillegg til vedtak om ekspropriasjon og framlegget til ny driftsplan.

Lenker: