PLAN


Geoplan AS har lang erfaring med offentleg og privat arealplanlegging. Firmaet har vore engasjert i sentrumsplanar, bustadfelt og fritidsbustadfelt. Me gir råd i planprosessen, utarbeider arealdel til kommuneplanar, reguleringsplanar (områdeplan / detaljplan), Illustrasjonsplanar, stadanalysar, moglegheit- studiar, situasjonsplanar og vegplan med vegprofilar. Me har utstyr og kompetanse for datainnsamling og produksjon av arealplanar i samsvar med Miljøverndepartementet sine rettleiarar. Alle planar vert framstilt digitalt på SOSI - format. Me nyttar Gemini terreng og ArchiCAD.
 Regulering Haukeli

PlanID: 123820120006
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for masseuttak for GBS Entreprenør AS
Stad: Haukeli, Øystese i Kvam herad
Planstatus:
Vedteken 30.09.2014 Regulering Vassel gard

PlanID: 12272013003
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for fritidsbustadar
Stad: Vassel gard, Herand i Jondal kommune
Planstatus:
Vedteken 30.04.2014 Regulering Kårdal hyttegrend

PlanID: 12352012011
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for fritidsbustadar
Stad: Kaardal pensjonat, Kårdal ved Mjølfjell i Voss kommune
Planstatus: Vedteken 18.09.2014 Sentrumsutvikling Strandvik


Prosjekt: Stadanalyse og sentrumsplanlegging
Stad: Strandvik, Fusa kommune

 Regulering Voss hyttegrend

PlanID: 12352012006
Prosjekt: Områderegulering for fritidsbustadar og ski- og tursenter
Stad: Skutle, Himle, Olde og Vike, Voss kommune
Planstatus:
Vedteken 06.02.2014 Regulering bustader på Hauge

PlanID: 122420120031
Prosjekt: Detaljregulering for bustadar
Stad: Hauge i Hatlestrand, Kvinnherad kommune
Planstatus:
Vedteken 19.06.2014 Regulering Straumbrua -småbåthamna

PlanID: 123820100037
Prosjekt: Reguleringsplan for bustadområde på nedsida av Fv 7
Stad: Norheimsund, Kvam herad
Planstatus:
Vedteken 16.12.2014 Regulering Haug i Bordalen

PlanID: 12352011004
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for bustader
Stad: Haug i Bordalen, Voss kommune
Planstatus:
Vedteken 25.10.2012 Regulering Damvegen

PlanID: 123820090008
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for skogsbilveg til fjellområde
Stad: Ålvik, Kvam herad
Planstatus:
Vedteken 19.05.2014 Regulering Tolo, Norheimsund

PlanID: 123820110010
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for bustadar
Stad: Tolo, Norheimsund i Kvam herad
Planstatus:
Vedteken 19.05.2014 Regulering Øvre Haukås

PlanID: 20070013
Prosjekt: Reguleringsplan for fritidsbustadar, 2 deler
Stad: Øvre Haukås i Strandebarm, Kvam herad
Planstatus:
Vedteken 18.12.2007 Regulering Tunet

PlanID: 123820100002
Prosjekt: Reguleringsendring i sentrumsnært område
Stad: Mikjelsflaten i Øystese, Kvam herad

Planstatus:
Vedteken 18.06.2013 Regulering Kvitno Bordalen

PlanID: 123505003
Prosjekt: Reguleringsplan for fritidsbustadar, badeanlegg og husdyrpark
Stad: Kvitno i Bordalen, Voss kommune
Planstatus:
Vedteken 30.10.2008 Regulering Kvitno II

PlanID: 12352011006
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for fritidsbustadar og reiselivverksemd
Stad: Kvitno i Bordalen, Voss kommune
Planstatus:
Vedteken 25.10.2012
 Regulering Spildo

PlanID: 12342010001
Prosjekt: Detaljregulering for massedeponi
Stad: Spildo, Granvin herad
Planstatus:
Vedteken 13.06.2012
 Regulering Grodalsåsen

PlanID: 123820100018
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for bustadområde
Stad: Grodalsåsen, Kvam herad
Planstatus:
Vedteken 08.06.2010 Regulering Kvernurdi

PlanID:
Prosjekt: Reguleringsplan for masseuttak
Stad: Kvernurdi, Jondal kommune
Planstatus:
Vedteken 15.09.2005
 Regulering Ramsjona

PlanID: 123820110004
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for fritidsbustadar
Stad: Ramsjona i Tørvikbygd, Kvam herad
Planstatus:
Vedteken 11.12.2012


A R K I T E K T U R __________________P L A N ___________________K O N T A K T___________________A K T U E L T