Lysing oppstart
detaljreguleringsplan og planprogram

Lysingsannonse i Hordaland Folkeblad, 22.03.2019
Frist for innspel 24.04.2019


PlanID: 1238 20190002
Prosjekt: Detaljreguleringsplan for fritidsbustader
Stad: Gnr 35, bnr 27, 32, 33 og 54 m.fl., Fonnaland, Kvam herad

Lenker:

A R K I T E K T U R __________________P L A N ___________________K O N T A K T___________________A K T U E L T