Reguleringsendring

Duus - Fonnaland

Detaljreguleringsplan - Varsling av reguleringsendring

Frist for innspel 11.12.2020

PlanID: 4622 20190002a

Prosjekt: Detaljreguleringsplan for fritidsbustader
Stad: Gnr 5, bnr. 27, 32, 33 mfl., Aksnes, Kvam herad

Saksnr: 19/1704 (Kvam herad)

Lenker:
Søknadsbrev
Endra plankart
Endra føresegner
Notat frå oppstartsmøte
Varslingsbrev