N68 Valland

Detaljreguleringsplan - Varsling av justert planområde

Lysingsannonse i Hordaland Folkeblad, 19.05.2020

Frist for innspel 20.06.2020

PlanID: 4622 20190011

Prosjekt: Detaljreguleringsplan for næringsverksemd
Stad: Gnr 33, bnr.195 m.fl., Valland, Kvam herad

Saksnr: 19/1573 (Kvam herad)

Lenker:

Kartutsnitt med plangrense

Varslingsbrev