Drage

Detaljreguleringsplan - Varsling av oppstart planarbeid

Lysingsannonse i Hordaland Folkeblad, 20.03.2020

Frist for innspel 27.04.2020

PlanID: 4622 20190005

Prosjekt: Detaljreguleringsplan for bustader
Stad: Gnr 87, bnr.1 m.fl., Drage i Tørvikbygd, Kvam herad

Saksnr: 19/1021 (Kvam herad)

Lenker:

Kartutsnitt med plangrense

Notat frå oppstartsmøte

Varslingsbrev