Dispensasjonssøknad for endring av trasè Gang- og sykkelveg på Kvamskogen

Varsling, utsendt 05.10.2017
Frist for innspel 20.10.2017

Prosjekt: Dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan
PlanID: 123820110018, Fv. 7 Ungdomsheimen - NAF-kiosken
Stad: Frå senterområde til senterområde - Ungdomsheimen til Kvamskogen Landhandleri (tidl.NAF Kro & Camping)
Tiltakshavar: Kvamskogen Næringslag v/Henrik Steine

Kart på papir: Kartet i målestokk 1:1500 ligg tilgjengeleg hjå Geoplan AS (Sandvenvegen 18, 5600 Norheimsund) og hjå Henrik Steine AS på Kvamskogen (Kvinnhovden 1, 5600 Norheimsund )

Lenker:


A R K I T E K T U R __________________P L A N ___________________K O N T A K T___________________A K T U E L T